Indien u kan worden aangemerkt als een consument komt u een hoog beschermingsniveau tegemoet. Een consumentenovereenkomst kenmerkt zich doordat deze is afgesloten tussen particuliere consument en een professionele verkoper. Het moet dus gaan om een koper die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daarnaast zal het moeten gaan om een verkoper die juist wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Of een natuurlijk persoon handelt als consument is afhankelijk van omstandigheden van het geval. Er dient te worden gekeken naar de subjectieve bedoeling van de klant. Had u de intentie om de overeenkomst te sluiten in de privé sfeer? 

 

Als u kunt concluderen dat sprake is van een consumentenkoop, dan is het consumentenrecht op u van toepassing. U wordt dan onder meer beschermd door middel van informatieplichten die de verkoper heeft jegens u. Deze informatieplichten zien bijvoorbeeld op de prestaties die dienen te worden gedaan, persoonsgegevens, ontbinding en informatie over de overeenkomst. De verkoper moet deze informatie tijdig verstrekken. De verstrekte informatie moet daarnaast duidelijk en begrijpelijk zijn voor de consument. 

 

De verkoper dient bijvoorbeeld aan te geven dat u het ontbindingsrecht heeft. Er geldt wel een ontbindingstermijn, deze vangt aan op het moment dat u de zaak heeft ontvangen of wanneer het om een dienst gaat op de dag dat de overeenkomst is gesloten. De verkoper dient te voldoen aan de ontbinding voorlichting. 

 

De zaak die u gekocht heeft moet conform de overeenkomst te zijn. U mag als koper verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Wat u als koper mag verwachten is wel afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan. Indien u een gebrek constateert, dient u hiervan melding te maken aan de verkoper. Als een gebrek zich 6 maanden na aflevering van de zaak zich openbaart dan de non-conformiteit vermoed aanwezig te zijn, het zogenoemde bewijsvermoeden. U wordt hier als consument dus beschermd in uw bewijspositie. 

 

Als consument moet u eerst tijdig te klagen bij de verkoper, namelijk binnen een bekwame tijd na ontdekking. Als u het gebrek heeft ontdekt is kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na deze ontdekking tijdig. Wanneer sprake is van non-conformiteit heeft u als consument verschillende rechtsmiddelen. U kunt daarna een vordering instellen tot nakoming van de overeenkomst. De verkoper moet dus eerst in de gelegenheid te worden gesteld om wel deugdelijk na te komen door herstel van het gebrek of vervanging van de zaak. De verkoper moet de zaak kosteloos en tijdig te vervangen. Als nakoming onmogelijk blijkt te zijn dan kunt u als consument pas een vordering instellen tot ontbinding van de overeenkomst. In sommige gevallen kunt u als consument daarna nog een vordering tot schadevergoeding instellen jegens de verkoper. 

 

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!