De eenmanszaak is een onderneming welke slechts één eigenaar kent. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. Wat houdt rechtspersoonlijkheid in? De rechtspersoonlijkheid houdt in dat je een zelfstandig drager bent van eigen rechten en plichten. Indien een rechtsvorm dus wel rechtspersoonlijkheid kent dan hebben zij een afgescheiden vermogen van het privévermogen. De eenmanszaak kent geen rechtspersoonlijkheid en bij een eenmanszaak bent u dus hoofdelijk aansprakelijk met uw privévermogen. Het oprichten van een eenmanszaak is erg eenvoudig en kan via inschrijving van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 

Een maatschap is een samenwerkingsverband in de vorm van een overeenkomst tussen twee of meerdere personen. Deze personen brengen allemaal iets in de onderneming. Dit kan geld zijn, maar het kunnen ook goederen zijn, genot van goederen of arbeid. De overeenkomst die wordt aangegaan is gericht op samenwerking voor gemeenschappelijke rekening. Er zijn drie typen maatschappen: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de maatschap in enge zin.

 

De vereniging: er zijn twee verschillende soorten verenigingen. De formele en de informele vereniging. De formele vereniging moet opgericht worden bij notariële akte en de informele vereniging heeft geen oprichtingsvereisten. Het verschil tussen beide verenigingen is dat een informele vereniging geen registergoederen kan verkrijgen, geen erfgenaam kan zijn en de bestuurders van de informele vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk. De vereniging heeft twee verplichte organen: het bestuur en leden. Voor de vereniging geldt een winstuitkeringsverbod. Dit houdt in dat de leden van de vereniging geen winst mogen genieten. De vereniging mag wel winst maken, maar dit moet besteed worden aan de vereniging. 

 

Een stichting is een rechtsvorm met een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel. De oprichting van de stichting kan geschieden bij notariële akte of door een testament. De stichting kent net zoals de vereniging een winstuitkeringsverbod aan de bestuurders. De stichting mag wel winst uitkeren aan het doel die de stichting heeft en de bestuurders en werknemers van een stichting mogen wel loon ontvangen. 

 

De coöperatie lijkt erg op de stichting en is voor het grootste gedeelte ook opgericht als een stichting. Een wezenlijk verschil is dat de coöperatie wel winst mag maken. Het doel van een coöperatie is het voorzien in stoffelijke behoeften van de leden. Dit wordt gedaan door het sluiten van overeenkomsten met de leden. 

 

De Besloten Vennootschap, beter bekend als de BV is een rechtsvorm welke rechtspersoonlijkheid kent. De oprichting van een BV gaat via een notariële akte. Hierin moeten de statuten van de BV vermeld staan. De BV kent geen startkapitaal, dit is het geld wat in een startende onderneming moet zitten. Wat dat betreft is het starten van een BV gemakkelijk. De BV komt aan geld door middel van aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben hierdoor recht om beslissingen te nemen in de onderneming. Daarnaast is er het bestuur welke dagelijks leiding geven aan de onderneming.

 

De Naamloze Vennootschap, beter bekend als de NV, lijkt erg op de BV. De NV kent ook rechtspersoonlijkheid en de oprichting gaat ook via notariële akte, waarin de statuten vermeld staan. De NV trekt vermogen aan door middel van aandelen. De aandeelhouders kunnen beslissingen nemen en het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de onderneming. Wanneer u een NV opricht heeft u wel een startkapitaal nodig van €45.000. 

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!