In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Daarnaast leggen wij uit welke rechten u hebt en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van uw persoonsgegevens en vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Daarom raden wij het aan om deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Definities

Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee wij een identiteit kunnen achterhalen, zoals iemand zijn of haar naam, adres, geboortedatum, etc.

Verwerken: elke handeling die wij verrichten met de persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden: de redenen waarom wij persoonsgegevens verwerken.

Rechtsgrondslag: de wettelijke basis waarop wij persoonsgegevens mogen verwerken.

Opslag: het vastleggen en bewaren van de persoonsgegevens.

Betrokkene: degene van wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn de Rechtswinkel Leeuwarden, een stichting die gratis juridisch advies geeft over verschillende onderwerpen op verschillende rechtsgebieden. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, verwerken wij privacygevoelige gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de situatie. Onderstaand treft u een lijst met gegevens aan die wij kunnen verwerken:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Naam van uw bedrijf
 • Gegevens die u invult in een mail of contactformulier
 • Vragen die u aan ons stelt
 • IP-adres
 • Wanneer u een vraag via één van onze social media kanalen stelt, dit profiel.
 • Curriculum vitae en de motivatiebrief

Daarnaast kunnen wij, onder omstandigheden, ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dit zijn gegevens die buitengewoon privacygevoelig zijn. Het kan gaan om de volgende typen gegevens:

 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever

Tijdens onze kantoor uren kunt u ons telefonisch bereiken op 06-36224291 of per e-mail: rechtswinkelleeuwarden@gmail.com

Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Om u te kunnen voorzien van juridisch advies
 • Om onze juridische dienstverlening te verbeteren
 • Om de kwaliteit van de adviezen te verbeteren, kunnen wij de gegevens voorleggen aan DeHaan Advocaten en Notarissen
 • Om uw sollicitatie te verwerken

 

Rechtsgrondslag

Om uw gegevens te mogen verwerken, hebben wij jouw toestemming nodig. U bent vrij om deze toestemming te verlenen of te weigeren. Daarnaast kunt u deze te allen tijde intrekken.

 

Doorgifte aan derden

Om onze eerdergenoemde verwerkingsdoelen te behalen, is het soms noodzakelijk om uw persoonsgegevens met derden te delen. Deze derde is DeHaan Advocaten en Notarissen. De gemaakte adviezen die aan DeHaan Advocaten en Notarissen worden voorgelegd, worden volledig geanonimiseerd.

 

Termijn van opslag

Om te verzekeren dat wij u op de best mogelijke manier van advies kunnen voorzien, slaan wij uw gegevens op. Dit doen wij in ieder geval zo lang als de lengte van het advies. Hierna blijven de gegevens bij ons opgeslagen. Dit doen wij omdat het vaak voorkomt dat er nog vervolgvragen zijn. Andere medewerkers, naast de medewerkers die u hebben geholpen, kunnen u dan ook op de snelste manier van advies voorzien. Indien wij een half jaar niets meer van u horen, dan zullen wij de gegevens binnen 4 weken verwijderen.

 

Rechten van u als betrokkene

Gedurende de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u verschillende rechten. Hieronder vindt u een lijst met welke rechten u hebt en op welke manier u hiervan gebruik kunt maken:

 • Recht op inzage: u hebt de bevoegdheid om te allen tijde de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen, op te vragen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u ons een verzoek om inzage doen via bestuur@rechtswinkelleeuwarden.nl.
 • Recht op rectificatie: indien wij onjuiste gegevens van u hebben opgeslagen, bent u hebt u het recht om ons te juiste gegevens toe te sturen. Wij zijn dan verplicht om de gegevens aan te passen. Wilt u van dit recht gebruik maken, dan kunt u een verzoek om rectificatie doen via bestuur@rechtswinkelleeuwarden.nl.
 • Recht op vergetelheid: u hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Indien dit verzoek geldig is, dan zullen wij de gegevens binnen 2 weken na ontvangst van uw verzoek verwijderen. U kunt een verzoek om verwijderen indienen via bestuur@rechtswinkelleeuwarden.nl.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt te allen tijde de bevoegdheid om ons te verzoeken om de verwerking in te perken. Dit is slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk: wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn en u tegen het verwijderen van de gegevens bent, wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn om onze doeleinden te bereiken en u deze wel nodig hebt voor een de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kunt een verzoek op beperking van de verwerking indienen via bestuur@rechtswinkelleeuwarden.nl.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen over te dragen aan een ander. Wij zullen de gegevens op verzoek aan u of aan deze derde verstrekken. U kunt een verzoek op gegevensoverdraagbaarheid indienen via bestuur@rechtswinkelleeuwarden.nl.
 • Klachtrecht: mocht u het oneens zijn met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.