Voor het oprichten van een maatschap gelden weinig formaliteiten. Een maatschap is een overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in de gemeenschap te brengen. Belangrijk bij het oprichten van een maatschap is dat deze wordt opgericht met als doel het daaruit ontstaande voordeel met elkaar te delen. Het aangaan van deze overeenkomst is vormvrij. Een maatschap hoeft niet te worden opgericht bij notariële akte. Een maatschap kan dan ook worden opgericht door een mondelinge partijafspraak, toch is het aan te raden een overeenkomst op te stellen die de onderling gemaakte afspraken tussen de vennoten vastlegt. Tussen vrije beroepsbeoefenaars komen samenwerkingsverbanden in de vorm van een maatschap dan ook veel voor. Volgens de wet kan de inbreng van iedere vennoot bestaan in geld, goederen, genot van goederen en arbeid. 

 

Een personenvennootschap zoals de maatschap bestaat uit vennoten. Deze vennoten zijn normaal gesproken belast met het besturen van de personenvennootschap. Uitgangspunt bij een maatschap is dan ook dat sprake is van gelijkheid tussen vennoten. Er bestaat tussen de vennoten geen onderlinge ondergeschiktheidsverhouding. 

 

De vennoten kunnen dus ieder geld, goederen of arbeid inbrengen in de maatschap. Het samenwerkingsverband is gericht op voordeel voor alle deelnemers. Vaak is dit een vermogensrechtelijk voordeel. Hierbij kan worden gedacht aan besparing van de kosten, vermijden van verlies en vermogensvermeerdering. De verdeling van het voordeel zal evenredig worden verdeeld. Het is uitgesloten dat één vennoot al het voordeel zal verkrijgen.  Het is wel mogelijk dat één vennoot alle verliezen op zich neemt. Daarnaast is het ook niet toegestaan om de winstdeling te laten opmaken door één vennoot of een derde. 

 

Er zijn twee soorten maatschappen. Een stille maatschap en een openbare maatschap. Bij een openbare maatschap treedt men onder een gemeenschappelijke naam als eenheid naar buiten. Een stille maatschap heeft geen gemeenschappelijke naam en treedt niet als eenheid naar buiten.

 

Aansprakelijkheid van de vennoten: 

Algemene aansprakelijkheid  De vennoten zijn voor gelijke delen aansprakelijk. 
Intredende vennoot  Aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. 
Uittredende vennoot  Aansprakelijk voor alle verbintenissen die bestonden tijdens zijn uittreden. 
Overeenkomst uit opdracht  Individuele vennoten zijn aansprakelijk voor het geheel aan schulden.